Stadgar för Riksförbundet Unga Funkisar tagna vid ordinarie Ungdomsstämman den 24-26 april 2014. Vissa justeringar gjordes vid extrastämman den 28-30 november 2014. Slutgiltigt beslut om stadgarna taget vid ordinarie Ungdomsstämman 24-26 april 2015 och ersätter därmed 2011 års stadgar.

§ 1 Namn
Förbundets namn är Unga Funkisar, organisationsnummer: 802400-9485.

§ 2 Medlemmar
Förbundet Unga Funkisar är ett riksförbund bestående av medlemmar som innehar medlemskap i Riks förbundet Unga Funkisar. Medlemmarna skapar lokala medlemsföreningar som utgör riksförbundet. Förbundet vänder sig i huvudsak till funktionsnedsatta barn och ungdomar med fysiska funktionsnedsättningar men även till barn och ungdomar med andra funktionsnedsättningar. Syskon till funktionsnedsatta bör också finnas representerade i förbundets medlemskår. Övriga barn och ungdomar med ett intresse för förbundets syfte och verksamhet kan äga inträde i förbundet.

§ 3 Syfte
Förbundet är en ideell organisation vars syfte är att stärka funktionsnedsatta barn och ungdomars position i samhället. Förbundet ska i huvudsak arbeta med sådant som stärker medlemmens självförtroende och självbild. Förbundet skall arbeta för att underlätta vardagslivet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Förbundet arbetar inom landet.
Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet.
Förbundet vilar på en demokratisk grund och tillämpar inte civil olydnad i sitt påverkansarbete.

§ 4 Organisation
Förbundets organ är ungdomsstämma, extra ungdomsstämma och förbundsstyrelsen.

§ 5 Säte
Förbundet har sitt säte i Hässleholm från den 1 april 2016. Undantag av extra stämma. Vid byte av säte får detta ske utan att en extra stämma behöver utlysas.

§ 6 In- och utträde
6.1 Medlem i förbundet är registrerad efter förfrågan om medlemskap för aktuellt år. Medlemsförening godkänns som del i förbundet om den har korrekt konstituerad styrelse (minst fem ledamöter), budget och verksamhetsplan. Medlemsförening ska även godkänna Unga Funkisars stadgar.

6.2 Beslut, om avslag av inträdesansökan kan överklagas vid nästa ordinarie ungdomsstämma.

6.3 Uteslutning av enskild medlem eller medlemsförening bestäms av ungdomsstämman, Förbundsstyrelsen äger dock rätt att suspendera fram till närmaste stämma. Uteslutning av medlemsförening eller enskild medlem kommer endast ifråga om de uppenbart ej längre uppfyller medlemsvillkoren, verkar mot förbundets syfte eller allvarligt skadat förbundets verksamhet och anseende.

§ 7 Medlemsavgifter
7.1  Medlem över 25 år betalar 500 kr per kalenderår till förbundet med start 2016. Medlem som har ett förtroendeuppdrag i riksförbundet eller på lokal nivå oavsett ålder har ett gratis medlemskap under perioden som förtroendevald. För medlemmar från 7 – 25 år är medlemskapet gratis.

Ingår medlem medlemskap före sista kvartalet, gäller medlemskapet innevarande år.
Ingår medlem medlemskap under sista kvartalet, gäller medlemskapet både innevarande år och nästkommande.

För att förbli medlem i förbundet måste medlem bekräfta sitt medlemskap till förbundet en gång om året. Undantag sker om inträdet i förbundet inträffar under sista kvartalet innevarande år. Då gäller ovan nämnda regel.

Om bekräftelse sker under årets sista kvartal för tidigare medlem, registreras medlemmen på nytt.

§ 8 Förbundsstyrelsen
8.1 Mellan ungdomsstämmorna är förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ.

8.2 Förbundsstyrelsen är ett beslutande och verkställande organ som ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med ungdomsstämmans beslut. Förbundsstyrelsen ansvarar även för personal, bokföring, ekonomi och kansliverksamhet.

8.3 Styrelsen skall bestå av en ordförande jämte sju ledamöter.

8.4 Mandatperioden för förbundsordförande är två år, tre ledamöter väljs på två år och fyra ledamöter väljs på ett år. Personer som nominerats till ledamotsplats äger dock möjlighet att endast kandidera för ett år efter överenskommelse med valberedningen.

8.5 I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

8.6 Styrelsen är beslutsmässig då fem styrelsemedlemmar är närvarande.

8.7 Beslut fattas genom enkel majoritet vid lika röstetal fäller ordförandens röst avgörandet.

8.8 Förbundsstyrelsen sammanträder då förbundsordföranden finner det lämpligt eller om minst hälften av ledamöterna kräver det. Förbundsstyrelsen skall dock sammanträda minst fem gånger per verksamhetsår.

8.9 Styrelsen äger rätt att när som helst under verksamhetsåret utse de arbetsgrupper och kommittéer som verksamheten kräver.

8.10 Förbundsstyrelsen beslutar om eventuell personalrepresentation i styrelsen och formerna för detta. Personalrepresentanten äger i dessa fall yttrande- och förslagsrätt.

§ 9 Firmateckning
Förbundets firma, Unga Funkisar, tecknas av de firmatecknare som utsetts av styrelsen vid konstituerande möte.

§ 10 Räkenskaper och revision
10.1 Förbundets räkenskaper förs per kalenderår och ska före den första februari lämnas till revisorerna för granskning. Dessa ska avge revisionsberättelse inom 30 dagar.

10.2 Ungdomsstämman utser en auktoriserad revisor och en suppleant till denne samt en lekmannarevisor och en suppleant till denne.

§ 11 Ungdomsstämman
11.1 Förbundets högsta beslutande organ är ungdomsstämman.

11.2 Ungdomsstämman hålls varje år före april månads utgång på tid och plats som förbundsstyrelsen finner lämplig.

11.3 Kallelse till ordinarie ungdomsstämma skall utfärdas senast tre månader före ungdomsstämman.

11.4 Ungdomsstämman utgörs av förbundsstyrelsens ledamöter och närvarande ombud.

11.5 Förbundsstyrelse, valberedning, revisorer och övriga till stämman inbjudna äger yttrande- och förslagsrätt, dock inte rösträtt.

11.6 Medlemsförening eller enskild person har rätt att motionera till ungdomsstämman. Motionen skall vara förbundsstyrelsen till handa senast tio veckor före ungdomsstämmans öppnande.

11.7 Ungdomsstämmans beslut fattas med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Beslut fattas genom öppen omröstning om inte sluten votering begärs av ett ombud.

11.8 Senast tre veckor före ungdomsstämmans öppnande skall förbundsstyrelsen presenterade. Tillsända ombud, revisorer och valberedning handlingarna till ungdomsstämman. Det vill säga verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse, inkomna motioner och svar på dessa. Förbundsstyrelsens egna förslag skall även finnas med och valberedningens förslag till styrelse inklusive samtliga nomineringar skall även vara presenterade.

§ 12 Ärenden vid ordinarie ungdomsstämma
Vid ordinarie ungdomsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Fråga om ungdomsstämman blivit stadgeenligt kallad
 4. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
 5. Val av stämmofunktionärer
  a) mötesordförande
  b) vice mötesordförande
  c) mötessekreterare
  d) två protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
 7. Behandling av förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 11. Behandling av motioner
 12. Fastställande av eventuell förbundsavgift för nästkommande kalenderår
 13. Beslut om ersättningar
  a) förbundsstyrelsen
  b) förbundsordförande
  c) traktamenten
  d) revisorer och valberedning
  e) arbetsgrupper
  f) hjälparkostnader, resekostnader och telefonkostnader
  g) webbansvarig
 14. Lokalt aktivitetsstöd
 15. Behandling av förslag från förbundsstyrelsen och revisorerna
 16. Beslut om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 17. Beslut om budget för innevarande och påföljande kalenderår
 18. Val av förbundsstyrelse
  a) förbundsordförande
  b) ordinarie ledamöter
 19. Övriga val
 20. Val av två auktoriserade revisorer, varav en suppleant
 21. Val av två lekmannarevisorer, varav en suppleant
 22. Val av valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande
 23. Avslutning

§ 13 Representation vid ungdomsstämman
13.1 Ingen begränsning av antalet ledamöter som får deltaga på stämman.

13.2 Enskild medlem som kommer från del av landet där medlemsförening saknas äger rätt att delta på ungdomsstämman som fullvärdigt ombud. Dessa ombud kan om starka skäl föreligger få deltagaravgiften betald av förbundet.

13.3 Varje ombud äger en röst, denna kan inte överlåtas

§ 14 Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter varav en sammankallande. Dessa utses av Ungdomsstämman. Mandatperioden är ett år.

§ 15 Nomineringar
Nomineringar till förbundsstyrelse, lekmannarevisor samt valberedning skall vara valberedningen tillhanda senast två månader före ungdomsstämmans öppnande. Nomineringar sker skriftligen. Även de nominerade som inte finns med i valberedningens förslag ska presenteras skriftligen i det utskick som tillsänds ombuden.

§ 16 Personval
16.1 Personval sker med enkel majoritet, det vill säga en kandidat måste få mer än hälften av rösterna för att bli utsedd. Om det finns mer än två kandidater anses valberedningens kandidat som huvudkandidat. De övriga ställs först mot varandra, sedan ställs den kandidat som fått flest röster mot valberedningens kandidat. Vid lika röstetal utses valberedningens kandidat. Vid samtliga personval tillämpas sluten omröstning.

§ 17 Extra ungdomsstämma
17.1 Extra ungdomsstämma skall hållas då förbundsstyrelsen anser det lämpligt, när ordinarie ungdomsstämma så beslutar samt om två tredjedelar medlemskåren/medlems­föreningarna så önskar. Även revisorerna äger rätt att hos styrelsen kräva en extra ungdomsstämma. Vid behov kan även brevröstning tillämpas.

§ 18 Medlemsinflytande
Medlemsförening eller enskild medlem har möjlighet att insända skriftliga frågor och förslag till förbundsstyrelsen för behandling. Avsändaren har rätt till ett skriftligt svar senast tre veckor efter närmast påföljande ordinarie förbundsstyrelsesammanträde.

§ 19 Medlemsföreningar
19.1 Förbundets medlemsföreningar bildas av enskilda medlemmar som finns inom ett visst geografiskt område. För att anses som aktiv medlemsförening skall dessa ha minst tre aktiva personer som bildar en styrelse eller liknande sammanslutning.

19.2 Medlemsföreningens stadgar skall överensstämma med riksförbundets stadgar och antas vid föreningens årsmöte. När föreningen antagit stadgarna skall dessa tillsändas förbundsstyrelsen för godkännande.

19.3 Medlemsföreningen skall senast den första februari inkomma med årsrapport till förbundsstyrelsen. Med årsrapport avses verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll, därtill ska finnas en bestyrkt uppgift om medlemsantal fördelning på grupperna sju till tjugofem år samt däröver. Det skall även redovisas en korrekt fördelning mellan män och kvinnor i den aktuella föreningen.

§ 20 Ändring av stadgar
För att beslut om ändring eller tillägg i dessa stadgar ska träda i kraft krävs beslut av två på varandra följande ungdomsstämmor.

§ 21 Upplösning
21.1 Förbundet kan endast upplösas om två ungdomsstämmor i följd, varav en ordinarie så beslutar. Mellan de två ungdomsstämmorna måste minst två månader förflyta. För att beslutet skall vara giltigt krävs absolut majoritet (2/3 av rösterna) på båda stämmorna.

21.2 Upplöses förbundet skall kvarvarande tillgångar, sedan eventuella skulder reglerats fonderas till stöd för demokratiskt uppbyggd ungdomsverksamhet till förmån för Unga Funkisars medlemskår.

0
Unga Funkisar

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår hemsida. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används

Skip to content