Särskild, Särskiljd eller Avskiljd?

Projektets övergripande syfte har varit att studera i vilken mån skolan tillgodoser rörelsehindrade elevers rätt till en allsidig utveckling genom att erbjuda en miljö som är tillgänglig i alla avseenden, det vill säga fysiskt, pedagogiskt, psykosocialt och organisatoriskt. Vi har önskat belysa hur skolan lever upp till de skolpolitiska mål och de politiska mål som finns formulerade i FN:s konvention om barnets rättigheter, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, FN:s Standardregler, Salamanca-deklarationen, svensk lagstiftning och andra styrdokument.
Ett delsyfte har varit att jämföra hur skolsituationen för elever med rörelsehinder ser ut idag jämfört med för 30 år sedan i det så kallade PRESS 3-projektet. (PRESS är en förkortning av Projekt Rörelsehindrade Elever i Skola och Samhälle).

Del 1: En enkätstudie med frågor till personal i skolan och inom habiliteringen i 20 kommuner i hela Sverige. Syftet är att belysa hur olika yrkesgrupper ser på skolans möjligheter att tillgodose rätten till en god skolgång för elever med rörelsehinder. Resultaten redovisas i konferensrapporten ”Särskild, särskiljd eller avskiljd”, Rädda Barnen, 2007.

Del 2: En enkätstudie som omfattar 470 elever och föräldrar i 40 kommuner samt ett hundratal lärare och rektorer. Resultaten presenteras i rapporten ” Särskild, särskiljd eller avskiljd – skolsituationen för elever med rörelsehinder i grundskolan”, våren 2009. Rapporten finns i två versioner, dels en tryckt kortversion om 68 sidor, dels en fullständig och mer vetenskapligt skriven version som finns här >>

Del 3: En etnologisk delstudie om skolvardagen för sex elever med rörelsehinder i olika åldrar och klasstyper. Rapporten ”Skolvardag med rörelsehinder – en etnologisk studie” är sammanställd av doktorand Göran Nygren. En kortversion av denna delstudie har sammanställts och getts ut av Rädda Barnen, ”Får jag vara med? – om vardagen i skolan för barn med rörelsehinder”, författare Annika Wallin.

Del 4: Sammanställning av en handbok om lagar och FN-konventioner som gäller rättigheter i skolan för elever med olika funktionsnedsättningar. ”Visst har jag rätt att …” I handboken beskrivs rätten till en fysiskt, pedagogiskt, psykosocialt och organisatoriskt tillgänglig skola. Där finns även information om vilka myndigheter som ansvarar för olika områden och vart föräldrar och andra kan vända sig med olika frågor och vid eventuella problem. Handboken trycktes i januari 2010.

Massmedia
Under de senaste två åren har projektet också uppmärksammats i både tidningar, radio och TV. Bland annat kan nämnas debatt med skolminister Jan Björklund i TV4:s Morgonsoffan, intervjuer i radions Morgoneko och Skolministeriet, tidningsartiklar i Lärartidningen, Handikappforskning pågår, Föräldrakraft (flera artiklar), Specialpedagogisk Tidskrift samt flera lokaltidningar i Sverige.

Projektet ligger till grund för den nu uppdaterade boken ”Visst har jag rätt att…..”, som går att köpa av Unga Funkisar.

Lämna ett svar